• Политика за поверителност

   ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/GDPR
   В сила от 25.05.2018г.
   С влизането в сила, през май 2018 г., на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Любезно ви молим да прочетете внимателно нашата Политика за поверителност и защита на линчите данни.
   1.Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще бъдете обвързани с настоящата политика за поверителност, и всеки път, когато използвате уебсайта, трябва да преглеждате този текст, за да бъдете сигурни, че сте съгласни с него. GABS.BG зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.
   2.Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.gabs.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от GABRIEL OOD, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.
   3.Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които GABS.BG ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.
   4.Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
   Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: GABIMAG@ABV.BG.
   Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта.
   В такъв случай,имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.
   5. Личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат обработвани и съхранявани във файл под
   отговорността на GABS.BG. за целите на:
   1.1. Разработката, изпълнението и прилагането на договора за покупка и продажба на продуктите, които сте закупили, или на който и да е друг договор между вас и нас.
   1.2. Да изпълняваме вашите заявки;
   1.3. Да ви предоставяме информация за продукти, изпращането на търговски съобщения чрез електронна поща или други
   еквивалентни електронни средства за комуникация (като SMS) или чрез телефонни обаждания за целите на Директен маркертинг.
   Ако сте регистриран потребител, можете да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения, като влезете в раздела МОЯТ АКАУНТ на този уебсайт и редактирате вашите предпочитания. Можете също така да се отпишете от раздела Бюлетин.
   6. В случай, че ни предоставите лични данни на трета страна, ще бъдете отговорни, че сте ги информирали за използването на техните лични данни, както и че сте получили съответното изрично съгласие за тази информация, която се предоставя за обяснени по-горе цели.
   7. Вашето решение да предоставяте лична информация е доброволно. Въпреки това, ако не предоставите исканата информация, ние може да не успеем да постигнем целите, очертани в
   настоящата Политика за поверителност.
   8. GABS.BG, като администратор на лични данни на файла, се задължава да поддържа личната ви информация като поверителна.
   I.КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? ГАБРИЕЛ ООД(GABS.BG ,„ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с , което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. GABS.BG е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
   Адрес на управление: гр. Русе, бул. Цар Освободител 113 А
   Телефон:00359878879002
   e-mail:gabimag@abv.bg
   Длъжностно лице по защита на личните данни: Габриел Самвелян 9.Габриел ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от чрез "www.gabs.bg" в процеса на предоставяне на услугите:
   (1) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
   (2) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.
   (3) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
   (4) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
   (5) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
   (6) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от Габриел ООД чрез www.gabs.bg
   10.GABS.BG има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
   11.В изпълнение на свои законови задължения, GABS.BG обработва данните Ви за следните цели:
   (1) Издаване на фактури;
   (2) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
   (3) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
   (4) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
   (5) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
   12.Габриел ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
   (1) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
   (2) Директен маркетинг на продукти и услуги;
   (3) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;
   (4) Участие и управление на GABS.BG.
   13. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на GABS.BG.
   (1) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на GABS.BG, негови посетители и служители, Габриел ООД използва оборудване за видеонаблюдение.
   (2) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
   (3) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
   (4) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис).
   14. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
   (1.1) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
   (1.2) Лица, които по възлагане на Габриел ООД да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
   (1.3) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
   (1.4) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
   (1.5) Лица, на които Габриел ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор обработват личните Ви данни от името на GABS.BG;
   (1.6) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
   (1.7) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
   (1.8) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
   15. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
   I.Общи права
   Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на гр.Русе , бул.Цар Освободител 113А , посочен по-горе, или по електронен път на имейл: gabimag@abv.bg.
   1. Имате право да поискате от GABS.BG:
   (1.1)Копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
   (1.2) да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
   (1.3)личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
   (1.4)личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
   (1.5)да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
   2.Имате право също:
   (1.1)да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Габриел ООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
   да възразите срещу обработването на личните си данни;
   да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
   да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
   (1.2) Имате право на жалба до надзорния орган
   Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
   В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от GABS.BG, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).
   16. Автоматизирана обработка и профилиране
   Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
   17. Възражение срещу използване за директен маркетинг
   Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: gabimag@abv.bg.
   18. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на GABS.BG и какви са последиците от това?
   За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, GABS.BG се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
   Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
   За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил,GABS.BG се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.
   18. Как защитаваме данните Ви?
   Габриел ООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.
   Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
   - Габриел ООД е установил изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
   - достъпът на служителите на GABS.BG до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Габриел ООД е ограничен, в зависимост от задълженията им;
   - GABS.BG е установила задължения за поверителност за своите служители;
   - достъпът до офис оборудването на GABS.BG и компютрите на всеки служител е ограничено.
   - ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.
   Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
   19. Връзка към други сайтове
   Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване.GABS.BG не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Габриел ООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.
   20. Политика за употреба на „Бисквитки“
   За да се запознаете с Политиката за употреба на "Бисквитки", моля посетете страницата Политиката за употреба на "Бисквитки"
   21.Лични данни за деца
   Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.
   22.Изменения на Политиката за поверителност
   Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.
   23.Когато вие ни предоставяте данни независимо дали чрез метода на покупка или Регистрация за Новини чрез Бюлетин (вие) гарантирате, че предоставените лични данни са верни и точни и се задължавате да ни уведомявате за всяка промяна или тяхно изменение. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставянето на погрешна, неточна или непълна информация в регистрационния формуляр/бюлетин , ще е изключителна отговорност на Потребителя.
    

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2024 Gabs.bg
    • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.